Organizácie

Mestské kultúrne stredisko Sliač

Mestské kultúrne stredisko v Sliači je mestská príspevková organizácia, ktorá je základnou organizačnou jednotkou podieľajúcou sa na rozvoji mestskej kultúry. Hlavným poslaním organizácie je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.

V rámci finančných a personálnych možností a v súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v meste Sliač  a vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v jej najširších podobách a polohách. Mestské  kultúrne stredisko zachováva a ďalej rozvíja regionálnu kultúrnu pestrosť, diverzitu, trvalo udržiava dynamiku rôznych prejavov miestnej kultúry, vychádzajúcich  z tradičných i súčasných kultúrnych symbolov, noriem a vzorcov, takých, s ktorými sa identifikuje lokálne spoločenstvo. V multikultúrnom prostredí zabezpečuje kultúrne a vzdelávacie aktivity a buduje regionálnu kultúrnu identitu ako prejav zodpovednosti ľudí k sebe samému, k ostaným, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Pomáha tak vytvárať spoločné povedomie, identitu obyvateľov. Ako odborné a programové centrum pre miestnu kultúru a voľnočasové vzdelávanie plní významné poslanie pri uchovávaní, sprístupňovaní, a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne, svojou vzdelávacou činnosťou veľkou mierou prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností, ako  i k získavaniu nových postojov a návykov a v rámci svojej územnej pôsobnosti vytvára a odborne usmerňuje aktivity miestnej kultúry.

Povinné zverejňovanie

Od 1.4.2022  sú zmluvy v súlade s Nariadením  vlády č. 498_2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy zverejňované  v CRZ. A zmlúvy do 1.4.2022 sú zverejnené TU.

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie