Súťaž SLIAČ - MOJE MESTO

Súťaž SLIAČ – MOJE MESTO

Mesto Sliač pri príležitosti významných jubileí

55. výročia udelenia štatútu mesta
65. výročia zlúčenia obcí Hájniky a Rybáre
780. výročia prvej písomnej zmienky o liečivých prameňoch

Vyhlasuje súťaž SLIAČ – MOJE MESTO

Súťažné kategórie:
LITERÁRNA SÚŤAŽ – poézia/próza – ŽIACI 1. a 2. STUPŇA ZŠ dospelí obyvatelia mesta

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ : Deti materských škôl, žiaci ZUŠ Sliač, žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ, dospelí obyvatelia mesta

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 30. máj 2024

PROPOZÍCIE:
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: Formát A4, A3. Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná. Napr. kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky.
LITERÁRNA SÚŤAŽ: Próza: max. 2 práce od jedného autora písané počítačom vo formáte A4 (rozsah najviac 2 strany/práca)
Poézia: max. 2 práce od jedného autora písané počítačom vo formáte A4
Všetky práce je potrebné označiť:
Dospelí: menom, priezviskom a adresou bydliska,
Žiaci: menom, školou a triedou, ktorú navštevujú.
Neoznačené práce budú vyradené. Prihlásené práce ostávajú majetkom vyhlasovateľov.

Súťažné práce je potrebné doručiť do : Mestského kultúrneho strediska, Kúpeľná 11, 962 31 Sliač

Prílohy na stiahnutie