Samospráva

Protispoločenská činnosť

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

– WHISTLEBLOWING –

V súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. (ďalej len „zákon“), mesto Sliač zaviedlo interný systém preverovania oznámení, ktorý slúži k podávaniu oznámení o protispoločenskej činnosti,, ak k nej došlo alebo má dôjsť v súvislosti s naším mestom ako spoločnosťou.

Protispoločenské konanie zákon definuje ako „konanie, ktoré je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom; za protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. používanie alkoholických nápojov na pracovisku)“.

Zodpovedná osoba za mesto, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom:

Hlavný kontrolór mesta

so sídlom:  MsÚ Sliač, Letecká 1, kancelária na 1.poschodí,

Ako podať oznámenie?

Spôsobom podávania podnetov, ktorý je prístupný 24 hodín denne je e-mailová adresa:

protispol.oznamenia@sliac.sk

 • poštou na adresu Mestský úrad Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač s uvedením do rúk hlavného kontrolóra mesta „chránené – neotvárať“.
 • osobne v podateľni mestského úraduv  uzatvorenej obálke s uvedením do rúk hlavného kontrolóra mesta „chránené – neotvárať“.
 • osobne  hlavnému kontrolórovi, na adresu Mestský úrad Sliač, Letecká 1, Sliač 962 31
 • podanie oznámenia ústnou formou do úradného záznamumožno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby. V tomto prípade oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie v primeranej lehote, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. O podaní oznámenia ústne do úradného záznamu zodpovedná osoba vyhotoví písomný záznam o ústnom podaní oznámenia, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jeho obsah, prípadne ho opraviť.

Oznámenie možno podať aj anonymne.

Kto môže podať oznámenie ?

Oznámenie môže podať ktokoľvek, kto sa v dobrej viere domnieva, že došlo k protispoločenskej činnosti.

Ochrana podľa zákona č. 54/2019 Z. z. však prináleží len oznamovateľom ním vymedzeným (napr. zamestnanec, bývalý zamestnanec, uchádzač o zamestnanie, zmluvný partner).

Oznamovateľom je :

fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá:

 1. v dobrej viere urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil,  ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto vzťahu,
 2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti z dôvodu, že
  1. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  2. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 • je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 1. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

Ako je oznamovateľ chránený ?

Poučenie o podmienkach, podľa ktorých sa na oznamovateľa vzťahuje § 1 ods. 4 zákona nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa ani:

 • jemu blízku osobu,
 • fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá je vo vzťahu s podnikateľskou alebo pracovnou činnosťou oznamovateľa,
 • osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
 • zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Odvetným opatrením sa myslí napr. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia, zníženie mzdy, disciplinárne opatrenie, nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie, zrušenie licencie alebo povolenia.

Ochrana oznamovateľa spočíva v tom, že zamestnávateľ si musí vopred žiadať súhlas od Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej aj ako „Úrad“), ak chce voči oznamovateľovi urobiť právny úkon, ktorý možno považovať za odvetné opatrenie.

Žiadosť o poskytnutie ochrany možno podať aj:

 1. v rámci trestného konania prokurátorovi pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom,
 2. v rámci konania o správnom delikte orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom.

Podanie a spôsob prijímania oznámenia

Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a formulované tak, aby bolo zrejmé, akú protispoločenskú činnosť podávateľ oznamuje. Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:

 • detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, kto a čo oznamovateľa viedlo k podozreniu),
 • informáciu, ako oznamovateľ získal dané informácie,
 • informáciu, či existujú nejakí svedkovia, ak áno, označenie týchto svedkov,
 • informáciu, či má oznamovateľ k dispozícii podklady a dôkazy k oznámeniu,
 • informáciu, či oznamovateľ o tejto skutočnosti s niekým hovoril, ak áno, s kým,
 • totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa (ak sa rozhodne oznamovateľ ostať v anonymite, tak iba kontaktné údaje napr. novovytvorený mail, ktorý používa iba na podanie oznámenia).

Oznámenie má teda obsahovať informáciu o protispoločenskej činnosti, ktorú sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozuje verejný záujem, hospodárenie či dobré meno mesta. Mesto je povinné pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby.

Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Týmto nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.

Postup pri preverovaní oznámenia a opatrenia, ktoré prijíma mesto

Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

Zodpovedná osoba preverí oznámenie a oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, mesto o tejto skutočnosti vopred informuje oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.

Oznamovateľ má právo byť informovaný o záveroch preverovania.

O výsledkoch preverovania oznamovateľ, pokiaľ nie je anonymný, bude oboznámený aj v prípade, ak sa jeho podnet nepotvrdil. Oznamovateľ zároveň dostane informáciu, na aké orgány sa môže obrátiť, ak nie je spokojný s výsledkom preverenia oznámenia a informáciu, že je oprávnený oznámenie podať aj orgánom činným v trestnom konaní.

Ak je oznámenie vyhodnotené ako dôvodné, zodpovedná osoba navrhne mestu opatrenia k predchádzaniu a/alebo náprave protispoločenského konania.   Ak oznámenie nie je vyhodnotené ako dôvodné, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu písomne vyrozumie oznamovateľa o tom, že na základe skutočností uvedených v oznámení a z okolností, ktoré sú jej známe, nepovažuje podozrenie za protispoločenskú činnosť alebo zistila, že oznámenie sa zakladá na nepravdivých informáciách.

Aké sú iné možnosti podania oznámenia ?

 1. Zverejnenie informácie o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa oznamovateľ dozvedel počas výberového konania, v rámci predzmluvných vzťahov, počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po ich skončení, a to z dôvodov špecifikovaných v § 2 písm. a) bod 4 zákona.
 2. Orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (t. j. Úradu na ochranu oznamovateľov, prokuratúre alebo správnemu orgán príslušnému na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou, alebo príslušnej inštitúcii EÚ).

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad  na ochranu oznamovateľov do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná lehota a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej Úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia tohto potvrdenia.

Ak Úrad nevyhovie žiadosti oznamovateľa, písomne mu oznámi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

Kontaktné údaje Úradu na ochranu oznamovateľov na účel poskytnutia poradenstva:

infolinka: 0800 221 213

Časová dostupnosť infolinky:

Pondelok:  13:00 – 16:00

Utorok:        9:00 – 12:00

Streda:       13:00 – 16.00

Štvrtok:       9:00 – 12:00

Oznámenie sa môže podať aj osobne do podateľne Úradu na ochranu oznamovateľov :

Pondelok:    8:00 – 12:0

Streda:       12:00 – 16:00

Piatok:         8:00 – 12:00

Tel. číslo podateľne: 0948 935 239

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa osobitného predpisu

Pri spracovaní oznámení  sa dodržiavajú ustanovenia platného a účinného zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na účely vedenia evidencie oznámení je orgán verejnej moci oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení najmä v rozsahu:

 • titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa,
 • údaje o osobe/osobách, voči ktorým oznámenie smeruje,
 • údaje osôb, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia,
 • údaje osôb, ktoré sa na preverovaní oznámenia zúčastnili (na preverení pracovali).

Ďalej je orgán verejnej moci oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

 • ktoré už boli zverejnené v súlade s platnou legislatívou a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
 • ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa platnej legislatívy.

Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby a na ochranu osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Osobné údaje sa uchovávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia; tým nie sú dotknuté povinnosti mesta Sliač vyplývajúce z osobitných právnych predpisov, napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochranu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú pri preverovaní, vybavovaní, evidencii oznámení, upravujú interné predpisy orgánu verejnej moci týkajúce sa agendy ochrany osobných údajov. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke mesta v časti „ochrana osobných údajov“.

Prílohy na stiahnutie