Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

dodatok č. 1 18/2018
Dodatok č. 1 VZN 18/2018 O prenájme nájomných bytov v meste Sliač
09/2022
VZN 09/2022_0 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08/2022
VZN 08/2022_Omiestnych daniach
dodatok č. 2 02/2022
Dodatok č. 2 VZN 02/2022 O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
06/2022
VZN 06/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
05/2022
VZN 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
4/2022
VZN 04_2022_O určení spádových materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
3/2022
VZN 03_2022_UPN ZaD 10
2/2022
Dodatok č. 1_VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
2/2022
VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
1/2022
VZN_01_2022 _O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia
6/2020
Dodatok č. 1 VZN 06/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
3/2019
Dodatok č.1 VZN 03/2019 O určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ
2/2021
VZN 02_2021_O podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sliač
1/2021
VZN_01/2021_Určenie ochranného pásma pohrebísk v správe mesta Sliač
9/2020
VZN_09/2020_O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2020
VZN_06/2020_O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sliač
5/2020
VZN_05/2020_Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sliač