Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

03/2023
VZN č.03/2023 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač Dodatok č. 1
05/2019
VZN č.05/2019 O záväznej časti Územného plánu zóny Sliač – Centrálna mestská zóna ZaD 1 Dodatok č.1
01/2024
VZN č. 01/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy školských a predškolských zariadení
Dodatok č. 2 VZN 02/2023
VZN_2_2023_UPN Z Trebula_ZaD_1
Dodatok č. 3 VZN 02/2022
Dodatok č. 3 VZN 02/2022 O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
Dodatok č. 2 VZN 02/2019
Dodatok č.2 VZN 02/2019 O miestnom poplatku za rozvoj
Dodatok č. 1 VZN 05/2022
Dodatok č.1 VZN 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
03/2023
VZN č. 03/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač
Dodatok č.1 VZN 01/2022
Dodatok č.1 k VZN 01/2022 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy ZUŠ dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia
Dodatok č.1 VZN 18/2018
Dodatok č. 1 VZN 18/2018 O prenájme nájomných bytov v meste Sliač
1/2023
VZN 01/2023 O miestnom referende
05/2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 05/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Sliač
09/2022
VZN 09/2022_0 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08/2022
VZN 08/2022_Omiestnych daniach
Dodatok č. 2 VZN 02/2022
Dodatok č. 2 VZN 02/2022 O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
06/2022
VZN 06/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
48/2016
Dodatok č. 1 k VZN 48/2016 o určení názvosloví ulíc a číslovania stavieb v meste Sliač
05/2022
VZN 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti