Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

11/2019
VZN_11/2019_O PREVÁDZKOVOM PORIADKU PRE POHREBISKÁ V MESTE SLIAČ
9/2019
VZN_09/2019_O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
8
VZN_08/2019_O MIESTNYCH DANIACH
7/2019
VZN_07/2019_ O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
6/2019
VZN_062019_ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY SLIAČ RYBÁRE JUH Blok 2_Ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Sliač Rybáre-Juh Blok 2_schválený
5/2019
VZN_05/2019_ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY SLIAČ_Centrálna mestská zóna
4/2019
VZN_04/2019 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
3/2019
VZN_03/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SLIAČ_NOVELA
3/2019
VZN_03/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SLIAČ
2/2019
VZN_02/2019_O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ
2/2019
Dodatok č.1_VZN_02/2019_o miestnom poplatku za rozvoj
1/2019
VZN_01/2019 O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V MESTE SLIAČ
50/2018
VZN Č 50/2018 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
49/2018
VZN č. 49/2018 O VEREJNEJ ZELENI A USTANOVENÍ PODROBNOSTÍ O OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ NA ROK 2018
24/2018
VZN Č 24/2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
19/2018
VZN Č. 19/2018 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
18/2018
VZN č. 18/2018 o prenájme nájomných bytov v meste Sliač
47/2017
VZN č. 47/2017 OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ