Život v meste

Triedenie odpadu

Ako triediť odpad v meste Sliač

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z. z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom.

PREČO SEPAROVAŤ?

LEBO SPRÁVNE TRIEDENIE ODPADOV:

  • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
  • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
  • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
  • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.

Komunálny odpad – informácie pre občanov v roku 2024

Komunálny odpad  – informácie pre občanov 

Použitý jedlý olej: obyvatelia z rodinných domov môžu odovzdávať spolu s bioodpadom (uzatvorenú nádobu položiť na BIO kontajner).

Drobný stavebný odpad: sa odovzdáva celoročne na zbernom dvore ul. ČSA č.1064

Patria sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, atď. (bez kovu, dreva, skla, plastov …) nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, atď.)  Platí sa 0,100 EUR za kg (100,-EUR/t)

Zber konárov: bude prebiehať v rámci kampaňového sezónneho zberu biologicky rozložiteľného odpadu na jar a jeseň bežného roka.  

Konáre žiadame vykladať v deň zberu do 08:00 hod. na chodník pred svoju nehnuteľnosť čo najbližšie k oploteniu. Mimo termínov vývozu môžete konáre odovzdávať celoročne v určenom čase na hospodárskom dvore Mesta Sliač ul. ČSA č.1064.

Veľkoobjemový odpad a elektroodpad: sa odovzdáva celoročne na zbernom dvore ul. ČSA č.1064.

Ostatný nebezpečný odpad: bude prebiehať v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 2x ročne.

O zbere konárov a nebezpečného odpadu budete včas informovaní (web, mestský rozhlas, informačné tabule rozmiestnené v meste, informačné letáky, mestské novinky…).

 

Prevádzkový čas mestskej kompostárne : Dostupný až koncom týždňa 

Pondelok              od 7.00 hod. do 13.00 hod

Štvrtok                  od 7.00 hod. do 13.00 hod

Piatok                    od 7.00 hod. do 13.00 hod

V mestskej kompostárni si môžete zakúpiť kompost v cene 50,- €/tona. Cenník dovozu je zverejnený na kompostárni. Bližšie informácie na tel. číslach 045/3810655  alebo 0911 275 414.

Prevádzkový čas zberného dvora od 1.4. do 30.6.  a od 1.9 do 30.9

Pondelok             od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod

Utorok                  od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

Streda                   od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 17.00 hod

Štvrtok                  od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

Piatok                    od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

 

Prevádzkový čas zberného dvora od 1.7. do 31.8. 

Pondelok           od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod

Utorok                od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod

 Streda                od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 17.00 hod

 Štvrtok               od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod

 Piatok                 od 6.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

 

Prevádzkový čas zberného dvora od 1.10 do 31.3. 

 pracovné dni      od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

 

Galéria

Prílohy na stiahnutie