Život v meste

Triedenie odpadu

Ako triediť odpad v meste Sliač

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z. z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom.

PREČO SEPAROVAŤ?

LEBO SPRÁVNE TRIEDENIE ODPADOV:

  • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
  • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
  • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
  • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.

Komunálny odpad – informácie pre občanov v roku 2023

Komunálny odpad  – informácie pre občanov 

Použitý jedlý olej: obyvatelia z rodinných domov môžu odovzdávať spolu s bioodpadom (uzatvorenú nádobu položiť na BIO kontajner).

Drobný stavebný odpad: sa odovzdáva celoročne na zbernom dvore ul. ČSA č.1064

Patria sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, atď. (bez kovu, dreva, skla, plastov …) nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, atď.)  Platí sa 0,100 EUR za kg (100,-EUR/t)

Zber konárov: bude prebiehať v rámci kampaňového sezónneho zberu biologicky rozložiteľného odpadu na jar a jeseň bežného roka.  

Konáre žiadame vykladať v deň zberu do 08:00 hod. na chodník pred svoju nehnuteľnosť čo najbližšie k oploteniu. Mimo termínov vývozu môžete konáre odovzdávať celoročne v určenom čase na hospodárskom dvore Mesta Sliač ul. ČSA č.1064.

Veľkoobjemový odpad a elektroodpad: sa odovzdáva celoročne na zbernom dvore ul. ČSA č.1064.

Ostatný nebezpečný odpad: bude prebiehať v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 2x ročne.

O zbere konárov a nebezpečného odpadu budete včas informovaní (web, mestský rozhlas, informačné tabule rozmiestnené v meste, informačné letáky, mestské novinky…).

 

Prevádzkový čas mestskej kompostárne :

Pondelok              od 7.00 hod. do 13.00 hod

Štvrtok                  od 7.00 hod. do 13.00 hod

Piatok                    od 7.00 hod. do 13.00 hod

 

Prevádzkový čas zberného dvora od 1.4. do 30.9. 

Pondelok             od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod

Utorok                  od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

Streda                   od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 17.00 hod

Štvrtok                  od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

Piatok                    od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

Prevádzkový čas zberného dvora od 1.10 do 31.3. 

 pracovné dni      od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod

 

Galéria

Prílohy na stiahnutie