Život v meste

Triedenie odpadu

Ako triediť odpad v meste Sliač

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z. z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom.

PREČO SEPAROVAŤ?

LEBO SPRÁVNE TRIEDENIE ODPADOV:

  • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
  • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
  • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
  • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.

Komunálny odpad – informácie pre občanov v roku 2023

Komunálny odpad  – informácie pre občanov 

Použitý jedlý olej: obyvatelia z rodinných domov môžu odovzdávať spolu s bioodpadom (uzatvorenú nádobu položiť na BIO kontajner).

Drobný stavebný odpad: sa odovzdáva celoročne na zbernom dvore ul. ČSA č.1064

Patria sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, atď. (bez kovu, dreva, skla, plastov …) nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, atď.)  Platí sa 0,100 EUR za kg (100,-EUR/t)

Zber konárov: bude prebiehať v rámci kampaňového sezónneho zberu biologicky rozložiteľného odpadu na jar a jeseň bežného roka.  

Konáre žiadame vykladať v deň zberu do 08:00 hod. na chodník pred svoju nehnuteľnosť čo najbližšie k oploteniu. Mimo termínov vývozu môžete konáre odovzdávať celoročne v určenom čase na hospodárskom dvore Mesta Sliač ul. ČSA č.1064.

Veľkoobjemový odpad a elektroodpad: sa odovzdáva celoročne na zbernom dvore ul. ČSA č.1064.

Ostatný nebezpečný odpad: bude prebiehať v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 2x ročne.

O zbere konárov a nebezpečného odpadu budete včas informovaní (web, mestský rozhlas, informačné tabule rozmiestnené v meste, informačné letáky, mestské novinky…).

 

Prevádzkový čas mestskej kompostárne :

Pondelok         od 7.00 hod. do 13.00 hod

Štvrtok           od 7.00 hod. do 13.00 hod

Piatok             od 7.00 hod. do 13.00 hod

 

Prevádzkový čas zberného dvora :

Štvrtok           od 7.00 hod. do 13.00 hod

Piatok             od 9.00 hod. do 15.00 hod     

Galéria

Prílohy na stiahnutie