Samospráva

Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciáma o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každáprávnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Sliač k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.

Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje. Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodné tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytuchránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné riešenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

Písomnou formou

Osobne v podateľni mestského úradu Sliač v stránkové dni:

Pondelok   7.30 do 11.30

Utorok       7.30 do  15.30

Streda       7.30 do 17.00

Štvrtok      7.30 do  15.30

Piatok       7.30 do 14.00

obedňajšia prestávka 11.30 – 12.30

So žiadosťou musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradnej tabuli umiestnenej pred budovou Mestského úradu v Sliači, prípadne na internetovej stránke obce : www.sliac.sk

Žiadosti vybavuje príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov. Výšku úhrady stanovuje Smernica o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Mesta Sliač.

Proti rozhodnutiu MsÚ v Sliači o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.