Organizácie

Mestská polícia

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného

poriadku, ochrany životného prostredia a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta .

Medzi jej základné úlohy patrí:

  • zabezpečovať verejný poriadok,
  • chrániť majetok, život a zdravie občanov,
  • ochraňovať životné prostredie,
  • dbať o doržiavanie čistoty v meste,
  • vykonávať všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
  • ukladať a vyberať pokuty za priestupky, ako aj iné úlohy  v zmysle § 3 Zákona o obecnej polícii.

Mestská polícia v Sliači bola zriadená rozhodnutím Metského zastupiteľstva v roku 1991. Je zložená z dvoch členov, ktorí vykonávajú službu striedavo v denných, poobedných a nočných smenách.

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie

Galéria