Samospráva

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási  rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov a pod.).  V prípade, že obyvateľ mesta požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ, rozhodne o tom MsZ hlasovaním.
Mestské zastupiteľstvo v Sliači v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12 zákona č.369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje tento rokovací poriadok

Galéria

Prílohy na stiahnutie