Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

3/2019
VZN_03/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SLIAČ_NOVELA
2/2019
VZN_02/2019_O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ
2/2019
Dodatok č.1_VZN_02/2019_o miestnom poplatku za rozvoj
1/2019
VZN_01/2019 O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V MESTE SLIAČ
50/2018
VZN Č 50/2018 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
49/2018
VZN č. 49/2018 O VEREJNEJ ZELENI A USTANOVENÍ PODROBNOSTÍ O OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ NA ROK 2018
24/2018
VZN Č 24/2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
19/2018
VZN Č. 19/2018 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
18/2018
VZN č. 18/2018 o prenájme nájomných bytov v meste Sliač
47/2017
VZN č. 47/2017 OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ
32/2017
VZN č. 32/2017 O POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA UZEMÍ MESTA SLIAČ
31/2017
VZN č.31/2017 O ZÁKAZE PODÁVANIA A POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA UZEMÍ MESTA SLIAČ
30/2017
VZN Č. 30/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY ŽIAKA ZUŠ, DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A DIEŤAŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ROK 2018 8
30/2017
VZN Č.30/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY ŽIAKA ZUŠ, DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A DIEŤAŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ROK 2017
28/2017
VZN Č.28/2017 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SLIAČ
26/2017
VZN Č. 26/2017 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ A FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV Z ROZPOČTU MESTA SLIAČ
24/2017
VZN Č.24/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
24/2017
VZN 24/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2018