Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

24/2018
VZN Č 24/2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
19/2018
VZN Č. 19/2018 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
18/2018
VZN č. 18/2018 o prenájme nájomných bytov v meste Sliač
47/2017
VZN č. 47/2017 OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ
32/2017
VZN č. 32/2017 O POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA UZEMÍ MESTA SLIAČ
31/2017
VZN č.31/2017 O ZÁKAZE PODÁVANIA A POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA UZEMÍ MESTA SLIAČ
30/2017
VZN Č.30/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY ŽIAKA ZUŠ, DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A DIEŤAŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ROK 2017
30/2017
VZN Č. 30/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY ŽIAKA ZUŠ, DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A DIEŤAŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ROK 2018 8
28/2017
VZN Č.28/2017 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SLIAČ
26/2017
VZN Č. 26/2017 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ A FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV Z ROZPOČTU MESTA SLIAČ
24/2017
VZN 24/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2018
24/2017
VZN Č.24/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
48/2016
Dodatok č.1_VZN 48_2016_O určení názvov ulíc a číslovaní stavieb