Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

5/2020
VZN_05/2020_Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sliač
3/2020
VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta
3/2020
Dodatok č. 1_VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta
3/2020
VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta – Dodatok č. 1
2/2020
VZN_02/2020_O určení miesta a času zápisu do ZŠ
02/2021
VZN č. 2/2021 – O podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sliač
1/2020
VZN_01/2020_O miestnom referende
11/2019
VZN_11/2019_O PREVÁDZKOVOM PORIADKU PRE POHREBISKÁ V MESTE SLIAČ
11/2019
VZN_11/2019_O PREVÁDZKOVOM PORIADKU PRE POHREBISKÁ V MESTE SLIAČ
1
Zásady hospodárenia s majetkom mesta
9/2019
VZN_09/2019_O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
8/2019
VZN 08/2019 O MIESTNYCH DANIACH
7/2019
VZN_07/2019_ O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
6/2019
VZN_062019_ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY SLIAČ RYBÁRE JUH Blok 2_Ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Sliač Rybáre-Juh Blok 2_schválený
6/2020
VZN_06_2020_O nakladaní s komunálnym odpadom a DSO_Dodatok č. 1
5/2019
VZN_05/2019_ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY SLIAČ_Centrálna mestská zóna
4/2019
VZN_04/2019 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
3/2019
VZN_03/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SLIAČ_NOVELA