Všeobecne záväzné nariadenia

Účínné

01/2024
VZN č. 01/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy školských a predškolských zariadení
Dodatok č. 2 VZN 02/2023
VZN_2_2023_UPN Z Trebula_ZaD_1
Dodatok č.1 VZN 18/2018
Dodatok č. 1 VZN 18/2018 O prenájme nájomných bytov v meste Sliač
4/2022
VZN 04_2022_O určení spádových materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
3/2022
VZN 03_2022_UPN ZaD 10
04/2022
VZN č. 04/2022 O určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač
2/2022
VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
1/2022
VZN_01_2022 _O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia
01/2022
VZN č. 1/2022 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťeťa v MŠ a dieťaťa školského zariadneia
2/2021
VZN 02_2021_O podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sliač
1/2021
VZN_01/2021_Určenie ochranného pásma pohrebísk v správe mesta Sliač
01/2021
VZN_01/2021_Určenie ochranného pásma pohrebísk v správe mesta Sliač
9/2020
VZN_09/2020_O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2020
VZN_06/2020_O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sliač
5/2020
VZN_05/2020_Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sliač
3/2020
VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta
2/2020
VZN_02/2020_O určení miesta a času zápisu do ZŠ
02/2021
VZN č. 2/2021 – O podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sliač