Organizácie

Mestská knižnica Sliač

História: Vznik  knižnice v Sliači  sa spája so zlúčením obcí Hájniky a Rybáre do spoločnej obce Sliač, ktorá vznikla v roku 1960 a v roku 1969 jej bol udelený štatút mesta. Ak zapátrame v minulosti zistíme, že korene Mestskej knižnice v Sliači siahajú až do roku 1926, kedy v obci Hájniky obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zriadenie obecnej knižnice. Stav knižnice bol v tomto roku 162 zviazaných zväzkov. V obecnej kronike z tohto obdobia je zaznamenané k 31.12. 1927 počet zväzkov 180, počet čitateľov 69 a počet výpožičiek 408. Z toho sa dá usúdiť – a je to aj potvrdené zápisom v kronike, že obecné zastupiteľstvo pri stanovovaní rozpočtu ukázalo, ako mu záležalo na povznesení kultúry v obci.

Činnosť knižnice sa však naplno rozvinula práve po zlúčení obcí. Knižnica bola umiestnená v malej miestnosti  v priestoroch kina Hron. V tom čase mala 1 697 kníh.

V roku 1975 sa knižnica presťahovala do dvoch  miestností drevenej stavby  na ul. Pionierskej, kde zároveň sídlilo Mestské kultúrne stredisko Sliač. V tom čase už knižnica vlastnila 3 916 zv. kníh. V roku 1980 bola knižnici  bola pridelená ďalšia miestnosť, nakoľko počet kníh sa zvýšil na 8 784. Knižnica sa v roku 1982 rozrástla aj o pobočky vo Veľkej Lúke a v Lukavici. V tom istom roku sa v knižnici po revízii celý fond usporiadal podľa katalógových kategórií.  V roku 1986 sa knižnica spolu s Mestským kultúrnym strediskom presťahovala do väčších priestorov na ulici Kúpeľnej, kde sídli dodnes.

Súčasnosť:

Postupné rozširovanie poskytovaných služieb knižnice vyústilo do väčšieho prispôsobenia priestorov pre potreby knižnice.V súčasnosti má knižnica k dispozícii celé prízemie, ktoré naplno využíva tým, že vytvorila oddelenie pre deti a mládež, oddelenie náučnej a spoločenskej literatúry, oddelenie beletrie pre dospelých a čitáreň spojenú s internetovou miestnosťou.   V marci 2006 bol zakúpený pre knižnicu počítačový program MaSK, ktorý pozdvihol úroveň práce a poskytovania knižnično-informačných služieb. V priebehu roka sa všetky knižničné jednotky zaevidovali do elektronickej podoby. A koncom roka boli zaregistrovaní v elektronickej podobe aj všetci čitatelia.

Knižnica je tiež vybavená počítačmi pre verejnosť so samozrejmosťou prístupu na internet, možnosťou využitia skenovanie, kopírovania či tlače. Zvýšený záujem o internet sa prejavil aj vo vyššej návštevnosti knižnice a následne aj vo zvýšenom počte výpožičiek knižných jednotiek. Zriaďovateľ v roku 2011 uskutočnil stavebné úpravy knižnice – ako je napr. rozšírenie výpožičného pultu, dorobenie chýbajúcich políc na nové knihy atď.

K 31.12.2015 knižničný fond obsahuje 16528 kníh a 11 titulov periodík. Za rok 2015 do fondu pribudlo 773 nových kníh nakúpených z dotácie mesta, darom, ako aj grantom z  MK SR. Počet výpožičiek jednotlivých titulov bol v roku 2015: 25 132 kníh a 4480 periodík. Periodiká sú k dispozícii denne aj v priestoroch knižnice. Vytvorením nových miest na čítanie využíva túto službu veľa pravidelných návštevníkov. Za rok 2015 registrujeme 775 používateľov a celkový počet návštevníkov, ktorým knižnica poskytla svoje služby bolo spolu 13515.

Neustálym zapájaním sa knižnice do rôznych grantových projektov, či už na úrovni VÚC, alebo na úrovni Ministerstva kultúry, knižnica sama vyhľadáva možnosti  finančného zabezpečenia zvyšovania úrovne služieb, ktoré chce poskytovať svojim používateľom.

Vynikajúcou  spolupráca s MŠ, ZŠ a klubom dôchodcov knižnica  svoju činnosť zúročuje v podobe zvyšujúceho sa počtu čitateľov a zvyšujúceho sa počtu výpožičiek knižničného fondu. Samozrejme v dnešnej dobe by sa takáto činnosť nedala uskutočnovať  bez podpory zriaďovateľa. S uspokojením  môžeme konštatovať, že súčasní predstavitelia mesta sú rozvoju kúltúry a  celkovej vzdelanosti obyvateľstva naklonení tak, ako boli ich predchodcovia v roku 1926.

Mestská knižnica Sliač tým, že organizuje rôzne podujatia pre čitateľov i verejnosť si plní v meste Sliač úlohu multifunkčného – komunitného  zariadenia.

Prílohy na stiahnutie