Organizácie

Domov pre seniorov Sliač

Domov pre seniorov Sliač je zariadenie mesta Sliač, ktoré ako verejný poskytovateľ ponúka nasledovné druhy sociálnej služby:

Domov pre seniorov (podľa § 35 zákona č. 448/2008) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálna služba je poskytovaná pobytovou formou.

Denný stacionár (podľa § 40 zákona č. 448/2008) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Sociálna služba je poskytovaná ambulantnou formou.

Telefón: klienti, opatrovateľky 0911 223 860 │sociálna pracovníčka 045 541 0757 │vedúci zariadenia 0948 010 366

Oznamy organizácie

Agendy

Prílohy na stiahnutie

Galéria