Agendy

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb – Občan

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
  • kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac
  • doklady o majetkových pomeroch /Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby/
  • potvrdenie z ÚPSVaRu o poskytovaní/neposkytovaní peňažného príspevku na opatrovanie

Doručovanie

  • Osobne