Organizácie

Jednota dôchodcov Slovenska v Sliači

Jednota dôchodcov Slovenska je občianskym združením, združuje občanov  dôchodcov bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu

  • Členstvo v JDS je dobrovoľné, členmi sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami
  • Organizačnú štruktúru tvoria: základné a mestské organizácie, okresné organizácie, krajské organizácie a úsredie
  • Orgány mestskej organizácie sú: členská schôdza, výbor a revízna komisi

Cieľom JDS je podporovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať s orgánmi samosprávy a inými organizáciami v meste.