Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 49/2018 O VEREJNEJ ZELENI A USTANOVENÍ PODROBNOSTÍ O OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ NA ROK 2018

Číslo
49/2018
Schválené
10. mája 2018
Vyhlásené
11. mája 2018
Účinnosť od
26. mája 2018