Oznamy mesta

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania na stavbu „Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460, Sliač – Hájniky, stavebníka BBSK, Námestie SNP 23, Banská Bystrica v zastúpení ESTING s.r.o., Námestie SNP 64/2, Zvolen.