Oznamy mesta

Dodatok č. 1 VZN č. 01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia

VZN môžete pripomienkovať na mail: sekretariat@sliac.sk, alebo osobne do podateľne MsÚ Sliač najneskôr do 22.3.2023.

Pripomienky zaslané po uvedenom termíne nebudú zohľadnené.