Oznamy mesta

P r e v o d majetku mesta Sliač z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon„) do vlastníctva fyzickej osoby priamym predajom