Dokumenty mesta

Kronika mesta

Zápis do Kroniky mesta Sliač sa spracúva každoročne v zmysle Zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č. 33 o Kronike Mesta Sliač.

Kronika mesta sa vedie v úradnom jazyku. Predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko-ekonomickej, kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Sliač.

Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár mesta. Text ročných zápisov do kroniky mesta z dôvodu objektívnosti prehodnocuje Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu a schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Sliač.

Podklady do kroniky mesta je možné adresovať priamo na kronikára mesta: na kronika@sliac.sk

Prílohy na stiahnutie