Aktuality

Mesto Sliač má sociálny taxík

Taxik

Sociálny taxík mesta SLIAČ – nová forma terénnej sociálnej služby v našom meste. Cieľom prepravnej služby je prioritne skvalitnenie kvality života, ale aj sociálna inklúzia, teda začlenenie prijímateľov tejto služby do spoločnosti.

Komu je taxík určený?

Sociálny taxík je určený pre vybrané cieľové skupiny obyvateľov mesta Sliač. Služby budú poskytované ťažko zdravotne postihnutým občanom a ich sprievodcom po predložení preukazu ŤZP, seniorom nad 62 rokov po predložení dokladu totožnosti a občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Na aké miesta prepravy je taxík určený?

Služby budú poskytované na prepravu k lekárovi alebo do zdravotníckych zariadení v meste, na prepravu do zariadení sociálnych služieb v meste, na prepravu na úrad alebo bežnú prepravu v rámci mesta Sliač.

Ako si objednať prepravu sociálnym taxíkom?

Telefonicky, na telefónnych číslach 0918 881 399 a 0908 219 381 minimálne deň vopred, v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod – 12.00 hod.

Komu sa služba neposkytne?

Osobe, ktorá je dlžníkom mesta Sliač alebo je pod vplyvom návykových alebo iných omamných látok, alebo sa správa agresívne, hrubo či vulgárne.

Prečo sociálny taxík?

Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov v dôchodkovom veku, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti a efektívnosti poskytnutia pomoci.

Verím, že každý kto využije náš sociálny taxík bude spokojný.

Ľubica Balgová, primátorka

Galéria