Agendy

Zápis narodenia dieťaťa – Občan

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Do pôsobnosti Matričného úradu v Sliači patria aj obce Sielnica, Veľká Lúka a Lukavica.

Informácie

Povinné prílohy

Dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):

  • občiansky preukaz rodičov
  • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

  • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
  • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike

Dieťa narodené rozvedenej matke:

  • právoplatný rozsudok o rozvode,
  • občiansky preukaz,

Dieťa narodené vdove:

  • sobášny list,
  • úmrtný list zosnulého manžela,
  • občiansky preukaz.

Správne poplatky

bez poplatku

Doručovanie

  • Osobne