Agendy

Uzavretie manželstva – Občan

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Do pôsobnosti Matričného úradu v Sliači patria aj obce Sielnica, Veľká Lúka a Lukavica.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva. Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka.

Potrebné je priniesť si:

 • rodné listy snúbencov
 • platné občianske preukazy
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených)
 • úmrtný list (u ovdovelých)
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov)

Cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) + doklady: o osobnom stave (nie starší ako 6 mes.), o pobyte, o štátnom obšianstve.

Správne poplatky

 • 20 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
 • 20 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
 • 20 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
 • 70 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
 • 35 € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami
 • 66 € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
 • 200 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami
 • 200 € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
 • + poplatky určené Zásadami ZPOZ.

Doručovanie

 • Osobne