Agendy

Úmrtie – Občan

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. Do pôsobnosti Matričného úradu v Sliači patria aj obce Sielnica, Veľká Lúka a Lukavica.

Informácie

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

  • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom
  • občiansky preukaz zosnulého
  • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb alebo splnomocnenie od pohrebnej služby

Správne poplatky

Bez poplatku