Agendy

Poplatok za rozvoj – Občan

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta Sliač:•  na ktorú je vydané stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba,

•  ktorá je ohlásená stavebnému úradu,

•  na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,

•  ktorá je dodatočne povolená.

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba len vtedy, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení

zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Informácie

Lehoty

Poplatok za rozvoj bude stavebníkovi (resp. stavebníkom v rovnakom pomere) vyrubený rozhodnutím a je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Správne poplatky

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m²,
ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej
časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere,
ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich ("zástupca") a ostatní poplatníci ručia za poplatok
za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS