Agendy

Osvedčovanie podpisov na listinách – Občan

Upozornenie:

  • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
  • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
  • osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestského úradu v Sliači sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
  • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Správne poplatky

  • 2 € za každý podpis
  • 4 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené  s viazaním voľných listov
  • 4 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané mimo úradnej miestnosti

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne