Agendy

Osvedčovanie listín – Občan

Upozornenie:

  • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí,
  • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy, listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Informácie

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas
  • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny

Správne poplatky

  • 2 € za jednu stranu originálu slovenského textu
  • 3 € za jednu stranu originálu českého textu

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne