Agendy

Osobitná matrika – Občan

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci matričného úradu.

Upozornenie: matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

3 mesiace

Povinné prílohy

a. ) zápis o narodení

 • zahraničný rodný list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
 • sobášny list rodičov – ak ide o zápis dieťaťa,
 • platný občiansky preukaz – cestovný pas,
 • platný občiansky preukaz – cestovný pas  rodiča (štátneho občana SR), v prípade ak ide o zápis dieťaťa,
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR,
 • zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia,
 • v prípade ak je matka dieťaťa rozvedená, alebo vdova – právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela,
 • žiadosť.

b. ) zápis o uzavretí manželstva

 • zahraničný sobášny list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
 • občiansky preukaz štátneho občana SR,
 • rodný list štátneho občana SR,
 • rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela – manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec
 • žiadosť.

c. ) zápis o úmrtí

 • zahraničný úmrtný list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
 • občiansky preukaz - cestovný pas nebohého,
 • rodný list, prípadne sobášny list nebohého,
 • žiadosť.

Úhrady

10 Eur

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne