Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sliač

Kód
ITMS2014+ NFP312081BJC2
Stav
Pripravované
Cena
97 920 EUR
Kód výzvy
OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sliač“ bol vypracovaný na základe stále sa zvyšujúcej potreby terénnej opatrovateľskej služby v meste Sliač.

Dôchodkový vek sa predlžuje a o našich občanov, seniorov sa nemá kto postarať. Keďže je prioritou mesta preferencia opatrovania seniorov v domácom prostredí, namiesto umiestnenia  seniora v pobytovej opatere, je veľmi dôležité dbať na fungovanie terénnej opatrovateľskej služby.

Výstupmi projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sliač“ bude zabezpečený plynulý chod terénnej opatrovateľskej služby na obdobie 24 mesiacov od decembra 2021.

Projekt bol vypracovaný na základe stále sa zvyšujúcej potreby terénnej opatrovateľskej služby v meste Sliač. Dôchodkový vek sa predlžuje a o našich občanov, seniorov sa nemá kto postarať. Keďže je prioritou mesta preferencia opatrovania seniorov v domácom prostredí miesto umiestnenia seniora v pobytovej opatere, je veľmi dôležité dbať na fungovanie terénnej opatrovateľskej služby. Terénna opatrovateľská služba má v meste Sliač 6 zamestnaných opatrovateliek pod vedením sociálneho úseku Mestského úradu v Sliači. Každej opatrovateľke je momentálne pridelený jeden klient, za ktorým chodí v pracovné dni, vo vopred dohodnutých hodinách.

Výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 v rámci Operačného  programu Ľudské zdroje, aktivita 312080010A012 – Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí, oblasť intervencie 112 – Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

ŠP SVHZ – 2/2021 Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu).

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: max 97.920,00 €

 

Mesto Sliač realizuje projekt s názvom:

„Podpora opatrovateľskej služby v meste Sliač“

s kódom ITMS2014+ NFP312081BJC2

Typ projektu: DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT

Termín realizácie: december 2021 – november 2023

na základe výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Realizáciou projektu mesto Sliač zabezpečilo terénnu opatrovateľskú činnosť pre väčší počet obyvateľov mesta, ktorí sú osamelí a spĺňajú podmienky odkázanosti na základe zákona  448/2008 Z.Z. . Záujem obyvateľov ďaleko prevyšoval možnosti poskytnutia tejto služby mestom, a to z dôvodu nedostatku kvalifikovaných opatrovateliek.

www.esf.gov.sk                              www.ia.gov.sk                       www.employment.gov.sk