Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sliač

Kód
ITMS2014+ NFP312081BJC2
Stav
Pripravované
Cena
97 920 EUR
Kód výzvy
OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sliač“ bol vypracovaný na základe stále sa zvyšujúcej potreby terénnej opatrovateľskej služby v meste Sliač.

Dôchodkový vek sa predlžuje a o našich občanov, seniorov sa nemá kto postarať. Keďže je prioritou mesta preferencia opatrovania seniorov v domácom prostredí, namiesto umiestnenia  seniora v pobytovej opatere, je veľmi dôležité dbať na fungovanie terénnej opatrovateľskej služby.

Výstupmi projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sliač“ bude zabezpečený plynulý chod terénnej opatrovateľskej služby na obdobie 24 mesiacov od decembra 2021.

 

Výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: max 97.920,00 €

 

Mesto Sliač realizuje projekt s názvom:

„Podpora opatrovateľskej služby v meste Sliač“

s kódom ITMS2014+ NFP312081BJC2

Typ projektu: DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT

Termín realizácie: december 2021 – november 2023

na základe výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                              www.ia.gov.sk                       www.employment.gov.sk