Projekty

Centrum sociálnych služieb Sliač

Stav
Pripravované

Predmetom projektu je vybudovanie Centra sociálnych služieb Sliač v meste Sliač, ktoré bude poskytovať sociálne služby na komunitnej báze svojim obyvateľom a obyvateľom regiónu. Cieľom je zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb pre skupiny obyvateľstva odkázaného na pomoc spoločnosti a iných ľudí, pričom uvedené centrum bude primárne zamerané na cieľové skupiny seniorov, zdravotne ťažko postihnutých a ostatné osoby odkázané na pomoc v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie. Uvedený projekt je zameraný práve na rozšírenie ponuky sociálnych služieb v meste Sliač, a tým aj v jeho bezprostrednom okolí, pričom uvedené služby budú poskytované na komunitnej báze inovatívnym spôsobom.