Podujatia

Súťaž SLIAČ- MOJE MESTO

SÚŤAŽ SLIAČ-MOJE MESTO

Mesto Sliač pri príležitosti významných jubileí
55. výročia udelenia štatútu mesta
65. výročia zlúčenia obcí Hájniky a Rybáre
780. výročia prvej písomnej zmienky o liečivých prameňoch

Vyhlasuje súťaž
SLIAČ – MOJE MESTO
Súťažné kategórie:
LITERÁRNA SÚŤAŽ – poézia/próza
ŽIACI 1. a 2. STUPŇA ZŠ dospelí obyvatelia mesta
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Deti materských škôl, žiaci ZUŠ Sliač, žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ, dospelí obyvatelia mesta
UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 30. máj 2024
PROPOZÍCIE:
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ:
Formát A4, A3. Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná. Napr. kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky.
LITERÁRNA SÚŤAŽ:
Próza: max. 2 práce od jedného autora písané počítačom vo formáte A4 (rozsah najviac 2 strany/práca)
Poézia: max. 2 práce od jedného autora písané počítačom vo formáte A4
Všetky práce je potrebné označiť:
Dospelí: menom, priezviskom a adresou bydliska,
Žiaci: menom, školou a triedou, ktorú navštevujú.
Neoznačené práce budú vyradené. Prihlásené práce zostávajú majetkom vyhlasovateľov.

Súťažné práce je potrebné doručiť do : Mestského kultúrneho strediska, Kúpeľná 11, 962 31 Sliač

Informácie