Oznamy mesta

VZN 01/2024 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia

VZN 01/2024 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia môžete pripomienkovať na mail: sekretariat@sliac.sk, alebo osobne do podateľne MsÚ Sliač najneskôr do 8.2.2024. Pripomienky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.