Oznamy mesta

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZUŠ Sliač

Mesto Sliač podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy  Sliač

s nástupom nástupu 1.7.2024

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi žiadame doručiť do podateľne Mestského úradu Sliač, alebo poštou na adresu Mestský úrad Sliač, Letecká 1, 96231 Sliač,  v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE — ZUŠ SNP 308/39  — NEOTVÁRAŤ“ do 20.5.2024 do 11,30 hod. Termín, čas a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. V prípade využitia poštových služieb je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu.

Galéria