Oznamy mesta

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o vydaní vodoprávneho (stavebného) povolenia na vodnú stavbu a o vydaní povolenia na osobitné užívanie vôd, upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka Zuzana Klimentová a Ing. Vladimír Kliment, Starohorská 40, 974 01 Banská Bystrica.