Oznamy mesta

Dodatok č. 1 VZN 03/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač.

Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 VZN 03/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač. môžete pripomienkovať na mail: sekretariat@sliac.sk, alebo osobne do podateľne MsÚ Sliač najneskôr do 12.06.2024. Pripomienky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.