Oznamy mesta

Zámer mesta Sliač o odplatný prevod vlastníckeho práva Mesta Sliač k akciám spoločnosti FIN.M.O.S

Mesto Sliač v januári 2023 oslovilo spoločnosť FIN.M.O.S so zámerom prevodu vlastníctva dlhodobého finančného majetku predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite odplatný prevod vlastníckeho práva Mesta Sliač k akciám spoločnosti FIN.M.O.S, a.s., emitované spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., sídlo Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO 35 925 094, ako aj prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich z týchto akcií, do vlastníctva spoločnosti 1. slovenská úsporová , a.s., sídlo Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO 35 921 111, vo výške kúpnej ceny 152.034,51 €.

Predaj verejne neobchodovateľných akcií je prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, ktorého zverejnenie zámeru predchádza schváleniu samotného prevodu akcií.

Uvedená suma je vyčíslená k 30.6.2023