Oznamy mesta

Rozhodnutie – Verejná vyhláška, Stavebné povolenie stavby „ Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460 „ vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nam. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica pre stavebníka ESTING s.r.o. Nám. SNP 64/2, Zvolen na základe splnomocenstva od Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, Banská Bystrica