Oznamy mesta

Obchodná verejná súťaž POHOSTINSKÉ ZARIADENIE Rybárska

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Sliač č. 146/2023 zo dňa 26. októbra 2023 vyhlasuje mesto Sliač obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti (pohostinské zariadenie s celoročnou prevádzkou) súpisné č. 548 na ulici Rybárskej, zapísanej na liste vlastníctva č. 877 k. ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, parcela č. 1258, zastavaná plocha o výmere 155 m2.