Oznamy mesta

Návrh VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

VZN môžete pripomienkovať na mail: sekretariat@sliac.sk, alebo osobne do podateľne MsÚ Sliač najneskôr do 04.12.2022.

Pripomienky zaslané po uvedenom termíne nebudú zohľadnené.