Oznamy mesta

Návrh VZN o miestnych daniach

VZN môžete pripomienkovať na mail: sekretariat@sliac.sk, alebo osobne do podateľne MsÚ Sliač najneskôr do 04.12.2022

Pripomienky zaslané po uvedenom termíne nebudú zohľadnené.