Oznamy mesta

Prerokúvaný doplnok č. 10 ku ÚPN (územnému plánu mesta) Sliač

Mesto Sliač, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán mesta Sliač a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona

oznamuje  prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán mesta Sliač, Zmeny a doplnky č. 10

(ďalej „Návrh“)

Návrh je vystavený na Mestskom úrade Sliač na verejné nahliadnutie po dobu

od 26. júla 2021 do 26. augusta 2021.

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.sliac.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Mestský úrad Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 26. augusta 2021.

Galéria