Oznamy mesta

Rozhodnutie hlavného hygienika SR – karantena

Verejná vyhláška,

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchddzanie vzniku a Šireniu prenosného ochorenia podl’a $ 12 ods.2 pism. b) a I) a $ 48 ods. 4 pism. l) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov