Aktuality

Ponuka práce – Hlavný kontrolór

HK_2023

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vyhlásilo na základe ustanovenia § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, voľbu hlavného kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa uskutoční 15.6.2023 o 16:00 hod. na zasadnutí MsZ v zasadačke Mestského úradu Sliač, Letecká 1, kde uchádzači, ktorí splnia podmienky ústne odprezentujú koncepcie a vízie výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

Pre  funkčné obdobie od 1. júl 2023 do 30.júna 2029 stanovilo MsZ pracovný úväzok vo výške 0,6 mesačného pracovného úväzku a spôsob voľby HK mesta Sliač verejným hlasovaním.

Svoje žiadosti môžete posielať do do 31.mája 2023, do 16.00 hod. na adresu MsU Sliač, alebo doniesť osobne v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač – Neotvárať„

Prihláška musí obsahovať :

  • životopis s priloženým motivačným listom,
  • písomný projekt koncepcie vykonávania kontrolnej činnosti,
  • úradne overené doklady preukazujúce zákonom požadované minimálne úplné stredné vzdelanie,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu v procese voľby hlavného kontrolóra

Kandidát musí spĺňať nasledovné osobnostné predpoklady :

  • znalosť základných právnych noriem samosprávy obcí a miest (zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí, zákon o finančnej kontrole a audite),
  • reprezentačné vystupovanie,
  • prezentačné a komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
  • skúsenosti z doterajšej kontrolnej činnosti
  • schopnosť pracovať s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point).