Agendy

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Občan

Poplatok za komunálny odpad  sa platí za:a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov

od poplatníkov podľa odseku 2 písm. b) a c).

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a).

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa §59 ods. 8 zákona č 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V meste Sliač je zavedený vážený zber drobného stavebného odpadu, za ktorý uhradí poplatok len ten poplatník, ktorý ho odovzdal v hotovosti, a to za

skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.

Jeden poplatník môže odovzdať maximálne 1 tonu drobného stavebného odpadu.

 

Od 01.01.2023 sa poskytuje úľava vo výške 25% z poplatku  pre osoby, ktoré dovŕšili vek 70 rokov.

 

Mesto poplatok odpustí  alebo zníži za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že v príslušnom zdaňovacom období

sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Podmienky pre  poskytnutie úľavy sú ustanovené

vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Kedy uplatniť úľavu alebo oslobodenie od poplatku:

Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle platného  VZN o miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia,

inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku sa podáva osobitne za každé zdaňovacie obdobie (rok),  počas ktorého trvá dôvod na zníženie/odpustenie poplatku. (každoročne)

Správca dane zníži alebo odpustí poplatok, len v prípade, ak poplatník o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiada a zároveň nemá tento poplatník nedoplatky voči mestu Sliač za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

 

 

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách,
ktoré sú určené v rozhodnutí.

Sadzba

Sadzby za poplatky  sú ustanovené vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti:
- dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
- dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne).
Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS