Agendy

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Podnikateľ

Poplatok za komunálny odpad  sa platí za:a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov

od poplatníkov podľa odseku 2 písm. b) a c).

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a).

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa §59 ods. 8 zákona č 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V meste Sliač je pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov zavedený nevážený množstvový zber komunálneho odpadu.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách,
ktoré sú určené v rozhodnutí.

Správne poplatky

Poplatník má možnsť výberu troch veľkostí nádob na zmesový komunálny odpad:
1. 110 litrov
2. 240 litrov
3. 1100 litrov
A výber frekvencie vývozov:
1. 1x týždenne
2. 1 x za dva týždne
3. 2 x za týždeň
4. 1 x za štyri týždne.

Sadzba

Sadzby za poplatky  sú ustanovené vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti:
• dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
• dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS