Agendy

Návrh na vydanie územného rozhodnutia – Občan

Životná situácia: Návrh na vydanie územného rozhodnutia (o umiestnení stavby, o využití územia, o ochrannom pásme), ohlásenie jednoduchej stavby (ak tak stavebný úrad určil v územnom rozhodnutí), žiadosť o vydanie stavebného povolenia, žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (ak bolo pre stavbu vydané stavebné povolenie a stavba ešte nebola skolaudovaná), návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, žiadosť o povolenie terénnych úprav, žiadosť o povolenie odstránenia stavby.

Poučenie

Stavbu alebo jej zmenu môže jej stavebník začať uskutočňovať, resp. užívať, či odstraňovať potom, ako rozhodnutie (stavebné povolenie, povolenie zmeny, kolaudačné rozhodnutie, povolenie odstrániť stavbu …) nadobudne právoplatnosť.

Informácie