Agendy

Evidencia obyvateľstva – Občan

Evidencia obyvateľstva

Mesto Sliač

Evidencia obyvateľstva

Letecká 1

962 31  Sliač

e-mail: matrika@sliac.sk

Telefón:  +421 45 2021 716, +421 910 958 471

Zodpovedný pracovník: Miroslava Klímová

Ohlasovňa pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt občana je spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt je povinný nahlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.

Pri hlásení trvalého pobytu k vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list
  • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov (podpisom na prihlasovacom lístku, priamo v ohlasovni pobytu/ písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje: Miroslava Klímová, e-mail: matrika@sliac.sk.

Doba vybavenia: po splnení zákonom stanovených podmienok na počkanie.

Zákonná úprava: § 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Ak sa prechodný pobyt skončí pred jeho uplynutím, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Pri prihlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť doklady:

  • platný občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list
  • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov (podpisom na prihlasovacom lístku, priamo v ohlasovni pobytu/ písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje: Miroslava Klímová, e-mail: matrika@sliac.sk.

Doba vybavenia: po splnení zákonom stanovených podmienok na počkanie.

Zákonná úprava: § 8 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Informácie