Agendy

Daň za užívanie verejného priestranstva – Občan

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobných predpisov.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Informácie

Lehoty

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách,
ktoré sú určené v rozhodnutí.

Sadzba

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené vo VZN o miestnych daniach.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS