Agendy

Daň za ubytovanie – Podnikateľ

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení(ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom,

ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu,

zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej

na viaceré účely a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Sadzba

Sadzby dane za ubytovanie sú ustanovené vo VZN o miestnych daniach.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia,
platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje.
Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich
a za daň ručia spoločne a nerozdielne.
Platiteľ dane je povinný najneskôr do 15 dní po uplynutí posledného dňa kalendárneho    mesiaca podať mestu na predpísanom tlačive
„Zúčtovanie dane za ubytovanie“ (základ dane podľa § 39 zákona)  o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, počte prenocovaní
a o výške vybratej dane za ubytovanie za uplynulý mesiac. Ak časť povinnosti alebo celú daňovú povinnosť plní za platiteľa dane zástupca
platiteľa dane, základ dane podľa § 39 sa znižuje o základ dane, ktorý za platiteľa dane prebral jeho zástupca.
Pri osobách oslobodených od dane za ubytovanie: deti do 3 rokov – uviesť do oznámenia dátum narodenia,
držitelia  preukazu (ŤZP alebo ŤZP/S) číslo preukazu.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS