Agendy

Daň za psa – Občan

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách,
ktoré sú určené v rozhodnutí.

Povinné prílohy

Priznanie k dani za psa sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, t.j. príloha č. 1
k opatreniu č. MF/021249/2014-725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“.

Sadzba

Sadzby dane z psa sú ustanovené vo VZN o miestnych daniach.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS